ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Program Ülkeleri (KA-103) Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır. (01.07.2021)

 ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA-103) PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

  • 2020-1-TR01-KA103-081914 PROJE DÖNEMİ

*** 2020 Erasmus Uygulama El Kitabı İçin Lütfen Tıklayınız… (2020-1-TR01-KA103-081914)

*** Corona Virüs (COVID-19) sık Sorulan Sorulara (08.07.2020) Ulaşmak İçin Tıklayınız…

(https://www.ua.gov.tr/media/ak5mb33d/corona-vir%C3%BCs_sss_08-07-2020.pdf)

*** Corona Virüs (COVID-19) Sık Sorulan Sorulara (20.04.2021) Ulaşmak İçin Tıklayınız…

1. Erasmus+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği

Türkiye'de Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin; program ülkelerinden (Avrupa Birliği ülkeleri) birinde, EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için üniversitemiz ile gidilecek üniversite arasında bir kurumlararası anlaşma olması zorunludur. Ayrıca hareketlilikten faydalanacak akademik personelin faaliyeti gerçekleştireceği yükseköğretim kurumunda, en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir.

Dipnot1: Üniversitemizin kurumlararası anlaşmalar listesine https://erasmus.odu.edu.tr/files/sayfalar/2019/01/17/11-27-06-erasmus_kili_anlamalar-birimlere_dalm_hali.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

Hareketlilikten yararlanacak personele; 3 faaliyet günü ve 2 gün yol olmak üzere 5 günlük hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliği için asgari süre 3 iş günüdür. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir.

Örnek Faaliyet Planı

Gidiş Seyahat Günü: 09 Ağustos 2021, Pazartesi

Faaliyet Günleri: 10 – 12 Ağustos 2021 (Salı, Çarşamba ve Perşembe)

Dönüş Seyahat Günü: 13 Ağustos 2021, Cuma

Faydalanıcı faaliyetini yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirirse, kendisine 5 günlük hibe ödemesi yapılır. Ancak; faaliyetinin son günü olan 13 Ağustos 2021 günü faaliyet bitiminden hemen sonra seyahat ederse, aynı gün hem faaliyet gerçekleştirdiği hem de seyahat ettiği için, 1 günlük hibesinde kesinti yapılır ve kendisine 4 günlük hibe ödenir. Bu yüzden seyahat günleriyle faaliyet günleri aynı gün olmamalıdır.

3. Başvuru Süreci

Erasmus+ Programı Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin;

==> 01 Temmuz 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapması gerekmektedir. <==

Başvurular Dekanlık, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır. Birimlerde toplanan başvurular üst yazıyla koordinatörlüğümüze toplu halde teslim edilecektir.

Dipnot2: 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 17:00’den sonra başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1- Dekanlık / müdürlüklere verilecek dilekçe

2- Başvuru Formu (Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır.)

3- Puantaj Tablosu

4- Geçerli Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan birine ait belge)

Dipnot3: Eksik evrak ve imzasız başvuru yapan personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Dipnot4: Erasmus görevinde bulunduğunu beyan edenler, mutlaka beyanlarını belgelendirmelidir.

4. Kontenjan Durumu

==> 2020-1-TR01-KA103-081914 Proje Dönemi Erasmus+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği kontenjanları; Üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Öğretim Üyeleri açık olup; toplam 18 kişidir.

5. Değerlendirme Süreci

  • Programa başvuran personel, kendi birimleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar resmi yazıyla Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne gönderilir.
  • Personel hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin seçiminde kullanılacak olan temel belge başvuru sırasında ilgili personelden talep edilmiş olan puantaj tablosu ve dil belgesidir.
  • Puanları eşit olan akademik personelimizin seçiminde akademik performans kriterleri ve hizmet yılı baz alınacaktır.
  • Seçim işlemi, başvuruda bulunan personel arasından, Üniversitemizce belirlenen ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme kriterleri kullanılarak gerçekleştirilir.
  • Hareketliliğe "ASİL" olarak hak kazanan personeller 31 Mayıs 2022 tarihine kadar gidip-dönmüş olmaları gerekmektedir. 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ASİL olarak hak kazanan ve hareketliliğe katılmayan personel hakkından feragat etmiş sayılacak olup, "YEDEK" Personeller sırayla hareketliliğe katılacaktır.

7. Asgari Şartlar

**  Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

**  Personel hareketliliği başvuruları için Erasmus Seçim Komisyonu bir son tarih belirler. Komisyon bir akademik yarıyıl içinde birden fazla son tarih belirleyebilir. Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, koordinatörlük tarafından daha önceden belirlenip ilan edilen seçim kriterlerini dikkate alarak ve gerektiğinde mülakat yaparak hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

8. Hibeler

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Günlük Hibe Miktarları Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

119

Seyahat Hibe Miktarları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı Avrupa Komisyonu’nun “Mesafe Hesaplayıcısı” kullanılarak hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Seyahat hibesi götürü usulü yararlanıcıya ödenmektedir.

Elde edilen “KM” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

Ödemede Kesinti Yapılması

Belgelerini, Ulusal Ajans ile imzalanan hibe sözleşmesinin bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2023’e kadar teslim etmeyen personele %30 hibe ödemesi yapılmaz.

Engelli Personel İçin İlave Hibe

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat

Tel: (0 452) 234 50 10 

Dahili: 6123 - 6164 - 6165


Eklenme Tarihi : 30-06-2021 14:47:08