ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Program Ülkeleri (KA-103) Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır. (23.02.2021)

ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA-103) PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI VE SEÇİM İLANI

 • 2019-1-TR01-KA103-065120 PROJE DÖNEMİ

** 2019 Erasmus El Kitabını incelemek için lütfen tıklayınız...

1. Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility Agreement For Training) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.

Dipnot1: Personel Eğitim Alma Hareketliliği ilanına Üniversitemiz idari personeli ve akademik personeli (Öğr. Gör., Uzman ve Araştırma Görevlileri) başvurabilir.

2. Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Süreleri

Hareketlilikten yararlanacak personele; 3 faaliyet günü ve 2 gün yol olmak üzere 5 günlük hibe ödemesi yapılır. Eğitim alma hareketliliği için asgari süre ardışık 3 iş günüdür. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebepler dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir.

Örnek Faaliyet Planı

Gidiş Seyahat Günü: 03 Mayıs 2021, Pazartesi

Faaliyet Günleri: 04 – 06 Mayıs 2021 (Salı, Çarşamba ve Perşembe)

Dönüş Seyahat Günü: 07 Mayıs 2021, Cuma

Faydalanıcı faaliyetini yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirirse, kendisine 5 günlük hibe ödemesi yapılır. Ancak; faaliyetinin son günü olan 6 Mayıs 2021 günü faaliyet bitiminden hemen sonra seyahat ederse, aynı gün hem faaliyet gerçekleştirdiği hem de seyahat ettiği için, 1 günlük hibesinde kesinti yapılır ve kendisine 4 günlük hibe ödenir. Bu yüzden seyahat günleriyle faaliyet günleri aynı gün olmamalıdır.

3. Başvuru Süreci

 Erasmus+ Programı Eğitim Alma faaliyetine başvurmak isteyen İdari personelin;

==> 24 Şubat 2021 – 11 Mart 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapması gerekmektedir. <==

Başvurular Dekanlık, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır. Birimlerde toplanan başvurular üst yazıyla koordinatörlüğümüze toplu halde teslim edilecektir.

Dipnot2: 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 17:00’den sonra başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.

Dipnot3: Eğitim alma hareketliliğinden faydalanabilmek için üniversitemiz ile faaliyetin gerçekleştirileceği yükseköğretim kurumu veya işletme arasında bir kurumlararası anlaşma olması gerekmemektedir.

Başvuru için yapılması gerekenler:

 1. Başvuru formu (Bilgisayar ortamında hazırlanarak çıktısının alınması)
 2. Başvuru Formu
 3. Puantaj Tablosu
 4. Geçerli bir Yabancı Dil Belgesi (İdari personelin kendi fakülte / yüksekokul / enstitü; dekanlık / müdürlüklerine bir dilekçe ve ekinde Başvuru Formu, Puantaj Tablosu ve geçerli bir yabancı dil belgesi ile başvuru yapması gerekmektedir.)

4. Başvuru Belgeleri:

1- Dekanlık / Müdürlük ve Daire Başkanlıklarına verilecek dilekçe

2- Başvuru Formu

3- Puantaj Tablosu

4- Geçerli Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan birine ait belge)

Dipnot4: Eksik evrak ve imzasız başvuru yapan personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5. Kontenjan

==> 2019-1-TR01-KA103-065120 Proje Dönemi Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanları; Üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Daire Başkanlıkları idari ve akademik (Uzman, Öğr. Gör. ve Araştırma Görevlisi) personelinin başvurusuna açık olmak üzere toplam 13 kişidir.

6. Değerlendirme Süreci

 • Programa başvuran personel, kendi birimleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar resmi yazıyla Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne gönderilir.
 • Personel hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin seçiminde istenilen temel şart, başvuru sırasında ilgili personelden talep edilmiş olan puantaj tablosu ve dil belgesidir. YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlara (IELTS hariç) geçerli olacaktır.
 • Puanları eşit olan akademik/idari personelimizin seçiminde akademik performans kriterleri ve hizmet yılı baz alınacaktır.
 • Seçim işlemi, başvuruda bulunan personel arasından, Üniversitemizce belirlenen ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme kriterleri kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.
 • Hareketliliğe "ASİL" olarak hak kazanan personeller 31 Aralık 2021 tarihine kadar gidip-dönmüş olmaları gerekmektedir. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ASİL olarak hak kazanan ve hareketliliğe katılmayan personel hakkından feragat etmiş sayılacak olup, "YEDEK" Personeller sırayla hareketliliğe katılacaktır.

7. Asgari Şartlar:

**  Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

**  Personel hareketliliği başvuruları için Erasmus Seçim Komisyonu bir son tarih belirler. Komisyon bir akademik yarıyıl içinde birden fazla son tarih belirleyebilir. Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, koordinatörlük tarafından daha önceden belirlenip ilan edilen seçim kriterlerini dikkate alarak ve gerektiğinde mülakat yaparak hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

8. Hibeler

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

 

Günlük Hibe Miktarları Ülke Grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Günlük hibe miktarları (Avro)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

136

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

 

119

Seyahat Hibe Miktarları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı Avrupa Komisyonu’nun “Mesafe Hesaplayıcısı” kullanılarak hesaplanmaktadır.

Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Seyahat hibesi götürü usulü yararlanıcıya ödenmektedir.

Elde edilen “KM” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

Ödemede Kesinti Yapılması

Belgelerini, Ulusal Ajans ile imzalanan hibe sözleşmesinin bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2021’e kadar teslim etmeyen personele %30 hibe ödemesi yapılmaz.

Hibesiz Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

Engelli Personel İçin İlave Hibe

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat

Tel: (0 452) 234 50 10

Dahili: 6125 / 6126 / 6165


Eklenme Tarihi : 23-02-2021 12:07:37