ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı Akademik Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Sona Ermiştir. - 03.04.2023

Değerli personellerimiz,

Erasmus+ Yüksek Öğretim Öğrenci Hareketliliği ilan başvuru ve seçim işlemleri YÖK kararı ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portalı üzerinden yürütülmektedir. Portal üzerinde Personel Ders Verme ve Akademik/İdari Personel Eğitim Alma hareketlilikleri için üç ayrı ilan bulunmaktadır. 

Erasmus+ Programı 2022-1-TR01-KA131-HED-000056535 no’lu projenin Akademik Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuru süreci başlamıştır.

1) Başvuru Süreci

 

Tarih

Gün

Saat

Başvuru Başlangıç Tarihi:

04 Nisan 2023

Salı

10:00

Başvuru Bitiş Tarihi:

19 Nisan 2023

Çarşamba

16:00

HAREKETLİLİK KONTENJAN SAYILARI

Akademik Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanı

 9 Kişidir.

BAŞVURU İÇİN İZLENECEK SÜREÇLER:

1- Başvurular Online olarak alınacaktır.

Online Başvuru Linki: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/  (Başvurular Erasmus Başvuru Portalı’ndan alınacak olup, ilgili başvuru kılavuzuna buradan ulaşılabilir.)

  • Puantaj Tablosu İçin Tıklayınız…
  • Geçerli Yabancı Dil Belgesi – 55 Puan ve Üzerinde Almak (YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan birine ait belge)
  • Eksik evrak ve oanysız başvuru yapan personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  • Erasmus görevinde bulunduğunu beyan edenler, mutlaka beyanlarını belgelendirmelidir.
 

- https://erasmus.odu.edu.tr/files/other/2022_Yl_Evrak_Klasoru/kili_Anlamalar/Kurumlararas_Anlamalar_Guncellendi._20.12.2022.pdf

- 2022 Yılı Erasmus El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz... (Mutlaka Okuyunuz.)

         

A. Erasmus+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde**:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

A.1.1. Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Süreleri

Program ülkeleri ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü; Ortak ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 iş günüdür. Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirilmesi durumunda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Örnek Faaliyet Planı

Gidiş Seyahat Günü: 13 Haziran 2022, Pazartesi

Faaliyet Günleri: 14 – 16 Haziran 2022 (Salı, Çarşamba ve Perşembe)

Dönüş Seyahat Günü: 17 Haziran 2022, Cuma

Dipnot: Faydalanıcı faaliyetini yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirirse, kendisine 5 günlük hibe ödemesi yapılır. Ancak; faaliyetinin son günü olan 16 Haziran günü faaliyet bitiminden hemen sonra seyahat ederse, aynı gün hem faaliyet gerçekleştirdiği hem de seyahat ettiği için, 1 günlük hibesinde kesinti yapılır ve kendisine 4 günlük hibe ödenir. Bu yüzden seyahat günleriyle faaliyet günleri aynı gün olmamalıdır.

5. Değerlendirme Süreci

  • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 yılı Erasmus+ Uygulama El Kitabı’na göre eşitlik durumunda, öncelik sırası hareketlilikten daha önce faydalanmamış adaya verilir. Her iki aday hareketliliğe aynı dönemde katılmış veya hareketliliğe hiç katılmamış ise dil puanı yüksek olan aday önceliklendirilir. Her iki adayın daha önce farklı dönemlerde hareketliliğe katıldığı durumlarda hareketlilik dönemi eski olan aday önceliklendirilir.
  • Seçim işlemi, başvuruda bulunan personel arasından, Üniversitemizce belirlenen ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme kriterleri kullanılarak gerçekleştirilir.
  • Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.

Dipnot: Hareketliliğe "ASİL" olarak hak kazanan personeller 31 Aralık 2023 tarihine kadar gidip-dönmüş olmaları gerekmektedir. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ASİL olarak hak kazanan ve hareketliliğe katılmayan personel hakkından feragat etmiş sayılacak olup, "YEDEK" Personeller sırayla hareketliliğe katılacaktır.

3. Asgari Şartlar

** Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

**  Personel hareketliliği başvuruları için Erasmus Seçim Komisyonu bir son tarih belirler. Komisyon bir akademik yarıyıl içinde birden fazla son tarih belirleyebilir. Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, koordinatörlük tarafından daha önceden belirlenip ilan edilen seçim kriterlerini dikkate alarak ve gerektiğinde mülakat yaparak hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

4. Hibeler

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Günlük Hibe Miktarları Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe (Avro)**

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 13. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

Diğer Ülkeler

1-12. Bölge Ülkeleri

180

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

** 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Seyahat Hibe Miktarları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı Avrupa Komisyonu’nun “Mesafe Hesaplayıcısı” kullanılarak hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Seyahat hibesi götürü usulü yararlanıcıya ödenmektedir.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

 

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla

1500

 

Ödemede Kesinti Yapılması

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. Ayrıca, planlanandan eksik gerçekleşen ya da uygun olmayan faaliyetlere ilişkin olarak da hibe kesintisi yapılır. İlk planlamada ödeneceği öngörülmesine rağmen ödenmeyen ve/veya ödendikten sonra personelden geri istenen tutarlar, Merkeze iade raporlanmalıdır.

5. Engelli Personel İçin İlave Hibe

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Dikkat: İlan metninde yer almayan tüm konular ile ilgili 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı hükümleri esastır. !!!

Bilgilendirme: “Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.” 

İletişim Bilgileri

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat

Tel: (0 452) 234 50 10

Dahili: 6123 - 6164 - 6165


Eklenme Tarihi : 31-03-2023 14:57:46