ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Program Ülkeleri (KA-131) Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır. (15.03.2022)

ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA-131) PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 

  • 2021-1-TR01-KA131-HED-000008831 PROJE DÖNEMİ

 *** 2021 Erasmus Uygulama El Kitabı İçin Lütfen Tıklayınız… (2021-1-TR01-KA131-HED-000008831)

 1. Erasmus+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmekte olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Hibesi Türkiye’deki ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunun Erasmus hareketlilik bütçesinden ödenerek davet edilecek kişi program ülkelerindeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarından olamaz. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için üniversitemiz ile gidilecek üniversite arasında bir kurumlararası anlaşma olması zorunludur. Ayrıca hareketlilikten faydalanacak akademik personelin faaliyeti gerçekleştireceği yükseköğretim kurumunda, en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir.

Dipnot: Üniversitemizin kurumlararası anlaşmalar listesine https://erasmus.odu.edu.tr/files/other/kili_Anlamalar/Erasmus_Program_Kurumlararas_Anlamalar_-_20.09.2021.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

  • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır.
  • Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

Hareketlilikten yararlanacak personele; 3 faaliyet günü ve 2 gün yol olmak üzere 5 günlük hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliği için asgari süre 3 iş günüdür. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir.

Örnek Faaliyet Planı

Gidiş Seyahat Günü: 13 Haziran 2022, Pazartesi

Faaliyet Günleri: 14 – 16 Haziran 2022 (Salı, Çarşamba ve Perşembe)

Dönüş Seyahat Günü: 17 Haziran 2022, Cuma

Dipnot: Faydalanıcı faaliyetini yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirirse, kendisine 5 günlük hibe ödemesi yapılır. Ancak; faaliyetinin son günü olan 16 Haziran günü faaliyet bitiminden hemen sonra seyahat ederse, aynı gün hem faaliyet gerçekleştirdiği hem de seyahat ettiği için, 1 günlük hibesinde kesinti yapılır ve kendisine 4 günlük hibe ödenir. Bu yüzden seyahat günleriyle faaliyet günleri aynı gün olmamalıdır.

3. Başvuru Süreci

Erasmus+ Programı Personel Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin;

==> 16 Mart 2022 – 30 Mart 2022 tarihleri arasında başvurusunu yapması gerekmektedir. <==

Başvurular Dekanlık, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır. Birimlerde toplanan başvurular üst yazıyla koordinatörlüğümüze toplu halde teslim edilecektir.

Dipnot: 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. Başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1- Dekanlık / müdürlüklere verilecek dilekçe

2- Başvuru Formu (Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır.)

3- Puantaj Tablosu

4- Geçerli Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan birine ait belge)

Dipnot: Eksik evrak ve imzasız başvuru yapan personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Dipnot: Erasmus görevinde bulunduğunu beyan edenler, mutlaka beyanlarını belgelendirmelidir.

4. Kontenjan Durumu

==> Erasmus+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği kontenjanı toplam 13 kişidir.

5. Değerlendirme Süreci

Programa başvuran personel, kendi birimleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar resmi yazıyla Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

Personel hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin seçiminde kullanılacak olan temel belge başvuru sırasında ilgili personelden talep edilmiş olan puantaj tablosu ve dil belgesidir.

Puanları eşit olan akademik personelimizin seçiminde akademik performans kriterleri ve hizmet yılı baz alınacaktır.

Seçim işlemi, başvuruda bulunan personel arasından, Üniversitemizce belirlenen ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme kriterleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Dipnot: Hareketliliğe "ASİL" olarak hak kazanan personeller 31 Aralık 2022 tarihine kadar gidip-dönmüş olmaları gerekmektedir. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ASİL olarak hak kazanan ve hareketliliğe katılmayan personel hakkından feragat etmiş sayılacak olup "YEDEK" Personeller sırayla hareketliliğe katılacaktır.

7. Asgari Şartlar

**  Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

**  Personel hareketliliği başvuruları için Erasmus Seçim Komisyonu bir son tarih belirler. Komisyon bir akademik yarıyıl içinde birden fazla son tarih belirleyebilir. Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, koordinatörlük tarafından daha önceden belirlenip ilan edilen seçim kriterlerini dikkate alarak ve gerektiğinde mülakat yaparak hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

8. Hibeler

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Günlük Hibe Miktarları Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe (Avro)**

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

Diğer Ülkeler

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

180

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

** 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

Seyahat Hibe Miktarları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı Avrupa Komisyonu’nun “Mesafe Hesaplayıcısı” kullanılarak hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Seyahat hibesi götürü usulü yararlanıcıya ödenmektedir.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

 

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla

1500

 

Ödemede Kesinti Yapılması

Belgelerini, Ulusal Ajans ile imzalanan hibe sözleşmesinin bitiş tarihi olan 01 Eylül 2023’e kadar teslim etmeyen personele %30 hibe ödemesi yapılmaz.

Engelli Personel İçin İlave Hibe

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

 

İletişim Bilgileri

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat

Tel: (0 452) 234 50 10

Dahili: 6123 - 6164 - 6165

 


Eklenme Tarihi : 15-03-2022 13:54:19